Voorwaarden

Les- en cursusvoorwaarden van de Dansacademie Den Haag

INSCHRIJVING
Leerlingen/cursisten kunnen zich uitsluitend inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Er hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald. Inschrijving geschied de week na de proefles. Naams- en/of adres/email/telefoonnummerwijzigingen dienen bij de administratie te worden gemeld.

Op de tarieven voor lessen en cursussen wordt voor volwassenen (vanaf 21 jaar) 21% BTW geheven. De lessen voor nieuwe leerlingen starten in de eerste week van september. Tussentijdse instroom is ook mogelijk.

Inschrijving geldt altijd voor het gehele les-jaar bij wekelijkse lessen behalve bij 10 opvolgende lessen voor leerlingen vanaf 16 jaar en bij de My First Dance cursus van 8 lessen.

Bij inschrijving na de aanvang van het les-jaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan. Het les-jaar begint in september en eindigt in juni.
Bij het tussentijds verlaten of niet volgen van de lessen vindt geen restitutie plaats van lesgeld. Dit geldt ook voor onvoorziene omstandigheden.

De lesgeld-plichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft. Voor leerlingen van 18 tot 21 jaar moet het formulier én door henzelf én door (een van de) ouders worden ondertekend. Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaal plichtig. Wanneer u, na een proefles, een kind van 3 jaar inschrijft bij de les vanaf 4-jarigen geschied dit op eigen risico en vindt er geen restitutie plaats als blijkt dat het kind er toch niet aan toe is. Het inschrijven van een kind jonger dan 4 jaar bij de les vanaf 4-jarigen, na het doen van de proefles, is voor eigen risico van de ouders.

BETALINGEN
Het lesgeld moet vooraf betaald worden, dus voor het nieuwe seizoen geldt in de eerste week van augustus.
Betaling gaat via het rekeningnummer van Dansacademie Den Haag.
Voor kortere cursussen moet altijd uiterlijk een week voor aanvang van de cursus worden betaald (10 lessenreeks voor 16+ en My First Dance). Bij te late betaling zullen administratiekosten ad. € 3,50 per week in rekening worden gebracht. De 1e (proef)les is gratis een eenmalig.
Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.

AFMELDEN VOOR EEN LES
Bij ziekte of afwezigheid verzoeken wij u het afmeldformulier te gebruiken.

BEEINDIGING VAN DE LESSEN
Inschrijving geldt voor tenminste een seizoen en wordt daarna automatisch verlengd voor het daaropvolgende seizoen waarbij wordt bekeken of de leerling in dezelfde klas kan blijven of doorstroomt naar een hogere klas, naar de selectieklas of de opleiding. Mochten er geen lessen meer gevolgd gaan worden kunnen, uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen via de email, gericht aan (de directie van) de school worden geaccepteerd, minimaal een week voor het einde van het seizoen. Bij het niet of niet tijdig opzeggen is het lesgeld over het volgende seizoen verschuldigd.

ANNULEREN
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering van een korte cursus (10 lessen of My First Dance) worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Tot 1 maand voor aanvang van de korte cursus: geen kosten.
1 maand tot 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 50 % van het tarief
Minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 75% van het tarief.
Met of zonder afmelding niet komen de dag zelf: 100 % van het tarief.
Indien u zich als nieuwe leerling heeft ingeschreven voor het nieuwe les-jaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor 8 september; na 8 september wordt het lesgeld alsnog in rekening gebracht. Wanneer het seizoen automatisch is verlengd geldt hierbij ook dat het lesgeld alsnog in rekening wordt gebracht wanneer niet minimaal één week voor het einde van het vorige seizoen schriftelijk is opgezegd.

LESVERZUIM / UITVAL
Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger aangesteld. Het streven is om de reguliere danslessen die om bovengenoemde redenen uitvallen in te halen; zou dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, zullen maximaal twee uitgevallen lessen per schooljaar niet worden vervangen of op andere wijze gecompenseerd.
Als er bij de reguliere danslessen drie of meer lessen dreigen uit te vallen, dan wordt een vervanger aangesteld. Lessen die samenvallen met feestdagen worden niet gecompenseerd. Bij uitval van een of meerdere lessen van cursussen waarvoor een exact aantal lessen is vastgesteld, zal de einddatum zodanig verplaatst worden, dat het volledige programma door de eigen docent kan worden uitgevoerd. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger aangesteld.
Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, worden niet ingehaald.

DEELNAME AAN DE LESSEN
Deelname aan de lessen: 15 min. voor aanvang van de les is de leerling aanwezig. Ouders zorgen dat de (kleinere) kinderen omgekleed aankomen of kleden ze zelf om en laten ze meteen voor de les plassen. Deelname aan de lessen geschiedt voor eigen risico van de leerling/ouder/verzorger. Wanneer een kind van 3½ jaar wordt aangemeld voor een les van 4-jarigen geschied dit op eigen risico van de ouder/verzorger. De leiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures. Het verdient aanbeveling de leiding, voor aanvang van de les, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele lichamelijke zwakheden en/of gebreken. De leiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verwisseling of verduistering van goederen. Geen waardevolle spullen meenemen, geen spullen/tassen meenemen in de zaal. Bij inschrijving geven deelnemers/ouders/verzorgers toestemming om eventuele foto’s/video’s van lessen, activiteiten of voorstellingen openbaar te maken, bijvoorbeeld via diverse (sociale) media. M.b.t. portretrecht kunt u vooraf schriftelijk aangeven wanneer dit niet gewenst is. Dit zal uiteraard worden gerespecteerd. Er worden, zonder voorafgaande toestemming, tijdens de lessen geen toeschouwers toegelaten.

PROEFLES:
Ouders/verzorgers mogen het laatste kwartiertje bij de eerste proefles kijken.

UITVOERING:
1 x per jaar wordt zo mogelijk een uitvoering gegeven. Door afwezigheid van een leerling in de aanloop naar deze speciale dag worden de docent en de groep gedupeerd (i.v.m. de choreografie, de kostuums passend maken en de organisatie). Vanaf april/mei kunnen er daarom beter geen lessen meer worden gemist. Bij langdurige afwezigheid in de repetitieperiode voor de uitvoering kan de leiding besluiten dat een leerling niet meer kan deelnemen.
Alle mededelingen hieromtrent zoals kostuums, repetities, tijden etc. zullen tijdig bekend worden gemaakt. Wij zullen u een bijdrage vragen voor de kostuums of vragen of u zelf wilt zorg dragen voor het inleveren van het e.e.a. De kaartjes voor het bijwonen van de uitvoering worden bij DDH verkocht.

KLEDING/SCHOEISEL:
Deelname aan de lessen dient te geschieden in geschikte sport/danskleding en op schoeisel dat niet op straat gedragen is. Alleen voor de klassieke lessen, selectieklas en de opleidingen zijn er haardracht- en kledingvoorschriften.

VEILIGHEIDSREGELS:
Gebruik geen kauwgom, draag geen sieraden/piercings en draag het haar uit je gezicht.

Water alleen in een lekvrij flesje.
Tijdens de les niet de studio verlaten.
Mobiele telefoons dienen op stil te staan.
I.v.m. historische architectuur en privacy: geen foto-/filmopnamen maken zonder toestemming en geen andere leerlingen zonder toestemming filmen/fotograferen.

Wijzigingen voorbehouden